Tutorial înregistrare vot prin corespondență - USR Diaspora

Lista documentelor care atestă reședința în străinătate, potrivit OMAE nr. 1627 din 26.08.2019

1. Viză de lungă ședere
2. Pașaport de serviciu însoțit de NATO Travel Order (individual sau colectiv)

1. Carte de identitate eliberată cetăţenilor străini
2. Document care atestă stabilirea domiciliului în ţara de reşedinţă eliberat de Ministerul de Interne local
3. Permis de reşedinţă temporară, acordat sub forma unei vize
4. Permis de rezidenţă permanentă

1. Document care atestă domiciliul
2. Permis de şedere pentru străini

 1. Carte de reşedinţă 
 2. Permis de şedere

1. Titlu de sejur eliberat străinilor
2. Permis de conducere

1. Permis de ședere permanentă
2. Permis de ședere temporară
3. Viză de muncă aplicată în paşaport
4. Carte de rezidenţă pentru cetăţeni străini

 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
 1. Permis de rezident
 2. Adeverință care să ateste adresa

1. Document național de identitate (pentru persoane care dețin dublă cetățenie: română și argentiniană)
2. Document național de identitate pentru străini (pentru persoane care dețin numai cetățenia străină)
3. Adeverință privind rezidența temporară

1. Permis de rezidenţă temporară
2. Document de călătorie pentru străini
3. Permis de şedere permanentă

1. Viză de rezidenţă temporară
2. Viză de rezidenţă permanentă
3. Permis de conducere
4. Orice alte documente prevăzute de legislația locală (spre exemplu, facturi de utilități)

 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

1. Dovadă de înscriere sau înregistrare (Bestätigung der Meldung sau Meldezettel) 2. Adeverinţă de înregistrare pentru cetăţenii SEE şi ai Confederaţiei Elveţiene (Anmeldebescheinigung für EWR Bürgern-innen und Schweizer Bürger-innen) 3. Certificat privind libera circulaţie în UE (EU Freizügigkeitsbestätigung) 4. Titlu de şedere sau dovadă de stabilire (Aufenthaltstitel)
5. Document de identitate cu fotografie pentru cetăţenii comunitari (EU Lichtbildausweis)
6. Adeverinţă de lungă şedere (Bescheinigung des Daueraufenthalts)

 1. Permis de rezidență temporară
 2. Permis de rezidență permanentă
 1. Permis de ședere permanentă
 2. Permis de ședere temporară (annual permit)
 1. Carte de identitate pentru străini
 2. Permis de ședere

Conform pct. 1 și 2 din notă

 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
 1. Permis de ședere
 1. Permis de ședere temporară, tip E
 2. Permis de ședere permanentă, tip E+
 3. Atestat de înregistrare la primărie pentru ședere temporară
 4. Atestat de înregistrare la primărie pentru ședere permanentă
 5. Carte de identitate pentru străini
 6. Certificat de înregistrare în registrul străinilor
 7. Certificat de înregistrare
 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

Conform pct. 1 și 2 din notă

 1. Colant privind reședința aplicat în pașaport
 2. Card pentru rezidenți străini
 3. Decizie de acordare a rezidenței
 1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini
 2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local
 3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize
 4. Permis de rezidență permanentă
 1. Carte de identitate pentru străini
 2. Carte de domiciliu
 3. Document de rezidență temporar
 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
 2. Carte de identitate violet pentru rezidenții care au depășit vârsta de 12 ani
 3. Carte de identitate verde pentru persoanele care stau mai mult de 3 luni în Brunei Darussalem

1. Certificat/permis de ședere continuă pentru cetățenii UE– cu valabilitate de până la 5 ani 2. Certificat/permis de ședere permanentă pentru cetățenii UE – cu valabilitate de 10 ani 3. Card de ședere pentru membru de familie al unui cetățean UE – cu valabilitate de până la 5 ani
4. Card de ședere pentru membru de familie al unui cetățean UE – cu valabilitate de 10 ani 5. Permis de ședere pentru membru de familie al unui cetățean UE (ședere continuă) – cu valabilitate de la 5 ani
6. Permis de ședere pentru membru de familie al unui cetățean UE (ședere permanentă) – cu valabilitate de 10 ani
7. Permis de ședere pentru persoana cu ședere continuă, beneficiar conform art.3, alin.2 din Directiva 2004/38/EC – cu valabilitate de până la 5 ani
8. Permis de ședere pentru persoana cu ședere permanentă, beneficiar conform art.3, alin.2 din Directiva 2004/38/EC – cu valabilitate de până la 5 ani
9. Card de ședere temporară/permanentă pentru cetățean străin
10. Card de ședere pentru cetățean străin, care beneficiază de statutul de azilant 11. Card de ședere pentru cetățean străin cu statut umanitar (persoană care beneficiază protecție subsidiară)
12. Card de ședere pentru refugiat
13. Adeverință eliberată, la cerere, de autoritățile bulgare locale (document prin care se menționează domiciliul sau reședința)

 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
 1. Viză aplicată în pașaport
 1. Permis de ședere
 2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

1. viză de rezident permanent
2. formularele de rezidență permanentă IMM 5292/IMM 5688 (formulare de landed immigrant)
3. carte de rezident permanent
4. viză de rezident temporar
5. permis de studii
6. permis de muncă
7. confirmare de trimitere (Confirmation of Referral) către Immigration Refugee Board 8. titlu de călătorie pentru refugiați
9. certificat de identitate
10. permis de conducere

 1. Permis de ședere permanentă
 1. Conform pct. 1 și 2 din notă
 1. Permis de rezidență temporară
 2. Permis de rezidență permanentă
 3. Colant aplicat în pașaport privind permisiunea de ședere temporară/permanentă
 4. Adeverință privind reședința
 1. Carte de identitate pentru străini
 2. Permis de ședere permanentă
 1. Permis de şedere 
 2. Dovadă de stabilire a reşedinţei eliberată de secţiile de poliţie: a) tipizatul model 2008, b) tipizatul model 2009, c) dovadă de stabilire a reşedinţei temporare, d) dovadă de  stabilire a reşedinţei temporare pentru vizitatori 
 3. Permis de şedere permanentă eliberat de Hong Kong şi Macao
 1. Permis de ședere 
 2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
 1. Permis de ședere 
 2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

1. Documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

1. Certificat de înregistrare
2. Permis de şedere temporară
3. Carte de identitate pentru străin
4. Permis de şedere “RTCN” sub forma unei vize/ştampile aplicate în paşaport
5. Permis de conducere cipriot

 1. Certificat de rezidență
 2. Permis de ședere temporară
 1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini
 2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local
 3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize
 4. Permis de rezidență permanentă
 1. Viză de ședere
 2. Atestat de rezidență

1. Documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

 1. Documentele de reședință emise de către autoritățile locale
 2. Conform pct. 1 și 2 din notă
 1. Carte de identitate pentru străini
 2. Permis de ședere temporară
 1. Pașaportul croat
 2. Cartea de identitate croată
 3. Certificatul de cetățenie croată
 4. Cardul de rezidență
 5. Adeverință de înregistrare a șederii temporare în Republica Croația
 1. Carte de identitate pentru străini (completată olograf)
 1. Permis de ședere/rezidență
 2. Dovadă a dreptului de ședere având forma unei adeverințe
 3. Certificat de înregistrare
 4. Permis de conducere
 5. Card de sănătate

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

1. Carte de identitate pentru străini

 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
 1. Viza de ședere emisă de autoritățile egipteneâ
 2. Reședința pe teritoriul egiptean, care se aplică pentru o perioadă mai mare de 3 luni
 3. Pentru persoanele cu dublă cetățenie este valabil pașaportul românesc pe care se află ștampila de intrare pe teritoriul egiptean, în paralel cu prezentarea documentului de identitate egiptean.
 1. Documentele de reședință emise de către autoritățile locale
 2. Conform pct. 1 și 2 din notă
 1. Pentru persoanele care au și cetățenia statelor menționate: pașaportul; cartea de identitate
 2. Pentru străini: – permisele de ședere eliberate de autoritățile pentru migrație (L, B, C);
  – adeverințele eliberate de primăriile locului de reședință; – cardurile de identitate eliberate de Ministerul Afacerilor Externe
 1. Viză de reședință
 2. Permis de rezidență
 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
 1. Card de identitate pentru cetățenii UE
 1. Permis de ședere temporară
 1. Permis de conducere și permis de conducere temporar
 2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
 3. Orice alte documente prevăzute de legislația locală (spre exemplu, facturi de utilități)
 1. Certificat de înregistrare pentru străini
 2. Permis de muncă pentru străini
 3. Viză de reședință
 1. Permis de rezidență
 2. Card de rezidență
 3. Permis de reședință sub formă de colant aplicat în pașaport
 4. Atestat de reședință eliberat de evidența populației
 5. Atestat de reședință eliberat de poliție
 6. Permis de conducere
 7. Cartea de identitate emisă de autoritățile finlandeze pentru cetățenii din țările UE, cu valabilitate de 5 ani, fără drept utilizare ca document de călătorie

1.Titlu de sejur (modelul electronic şi carte de rezident)
2. Recipisă temporară care înlocuieşte titlul de sejur expirat sau pierdut 3. Adeverinţă, certificat şi atestat prin care primarul/funcţionarul primăriei certifică şi semnează faptul că solicitantul domiciliază în Franţa
4. Certificat sau adeverinţă de şcolarizare
5. Atestat care conţine numărul naţional de asigurare medicală
6. Ultimul aviz de impozitare
7. Dovadă a calităţii de şomer (cu valabilitate de un an)
8. Permis de conducere
9. Card de asigurare medicală
10. Atestat de domiciliu eliberat de Ministerul de Interne francez
11. Declarație de domiciliu dată pe proprie răspundere, cu legalizarea semnăturii de către primar sau ofițerul de stare civilă;
12. Adeverință privind alegerea domiciliului, în măsura în care din conținutul acesteia reiese că este eliberată de către o autoritate a statului francez, fapt confirmat prin ștampilă și semnătura reprezentantului legal;
13. Cărți individuale de acordare a ajutorului medical de stat sau cărți pentru persoane handicapate, găzduite de autoritățile franceze.
14. Extrase de cont bancar cu intrări/ieșiri de fonduri recente;
15. State salarizare;
16. Factura electricitate;
17. Factura de internet și telefon fix;
18. Asigurări domiciliu.

Conform pct. 1 și 2 din notă

 1. Adeverință privind domiciliul permanent/reședința
 2. Adeverință privind dreptul la liberă circulație și la alegerea domiciliului în UE
 3. Permis de muncă (numai pentru persoanele care dețin și cetățenia germană)
 4. Permis de ședere pe durată determinată
 5. Permis de ședere
 6. Permisiune de stabilire permanentă
 7. Permisiune de ședere permanentă UE
 1. Permis electronic de ședere temporară
 2. Permis de ședere permanentă
 1. Adeverinţă de înregistrare
 2. Adeverinţă privind domiciliul
 3. Adeverinţă de înregistrare ca membru de familie al unui cetăţean european
 4. Carte de rezidenţă pentru membrul de familie al unui cetăţean european
 5. Documente emise de autoritățile elene de resort, inclusiv MAE elen, pentru cetățenii români cu statut special (diplomați, polițiști-FRONTEX, militari, funcționari internaționali, persoane asimilate acestora)
 6. Cartea de identitate elenă eliberată de serviciile locale de evidență a populației
 7. Permisul de conducere elen, eliberat de Direcțiile Regionale ale Ministerului Transporturilor
 8. Numărul individual de identificare fiscală atribuit de autoritățile elene (AFM) 
 9. Contractul de închiriere a unei locuințe în Republica Elenă, înregistrat la autoritățile locale
 10. Document care conține numărul de asigurare medicală (AMKA)
 11. Facturi de plată utilități pe teritoriul Republicii Elene
 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

Conform pct. 1 și 2 din notă

 1. Viză de ședere temporară
 2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
 1. Viză aplicată în pașaport
 2. Permis de ședere
 1. Permis de ședere

Conform pct. 1 și 2 din notă

 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

Conform pct. 1 și 2 din notă

 1. Permis de ședere
 2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
 1. PIO Card
 2. Certificat de înregistrare
 3. Viză aplicată în pașaport
 1. Permis de ședere temporară
 2. Permis de ședere permanentă
 1. Permis de conducere
 2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
 1. Permis de ședere
 2. Permis de muncă
 3. Pașaportul și cartea de identitate eliberate de autoritățile iordaniene pentru persoanele cu dublă cetățenie româno-iordaniană
 1. Document care atestă dreptul de ședere
 2. Document care atestă domiciliul
 1. Viza de muncă
 2. Viza de rezidență

1. Pașaport emis de autoritățile irlandeze, pentru persoanele cu dublă cetățenie 2. Certificat de naturalizare
3. Documente eliberate de autoritățile irlandeze prin care se atestă încadrarea în muncă și plata taxelor și impozitelor (formularele P45 si P60)
4. Documente care conțin numărul de înregistrare socială – Personal Public Service Number – PPS Card sau adeverința care conține numărul de înregistrare socială – PPSN 5. Contract de închiriere a locuinţei înregistrat la autorităţile locale – PRTB (Private Residential Tenancies Board)
6. Contract de proprietate a unui imobil rezidenţial
7. Permis de conducere irlandez
8. Extras de cont bancar curent de la o bancă din Irlanda
9. Facturi de plată utilităţi în Irlanda
10. Pașaport emis de autoritățile irlandeze, pentru persoanele cu dublă cetățenie

1. Orice documente islandeze valabile care conțin numărul unic de identificare, kennitala.

 1. Carte de identitate emisă pentru persoanele care urmează să primească cetăţenia
 2. Carte de identitate emisă pentru cetăţenii străini rezidenţi
 3. Viză de reşedinţă sau de muncă
 1. Carte de identitate pentru cetăţenii străini
 2. Atestat de şedere/de înscriere în registrul populaţiei
 3. Certificat de rezidenţă emis de primăria locală
 4. Certificat privind componenţa familiei – dacă pe acesta este înscrisă reşedinţa titularilor 5. Certificat cumulativ privind reşedinţa şi alte drepturi
 5. Permis de şedere
 6. Carte de identitate pentru membri corpului diplomatic și NATO ID CARD 8. Cărțile de identitate electronice
 1. Permis de conducere
 2. Permis de muncă
 3. Carte de identitate (Elector Registration Identification Card)
 4. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
 1. Card de rezidență
 2. Certificat de rezidență
 3. Certificat de atestare a rezidenței
 4. Viză aplicată în pașaport
 1. Carte de identitate pentru străini
 2. Viză de reședință aplicată în pașaport
 1. Permis de ședere
 2. Certificat de rezidență eliberat de primăria locală
 3. Carte de migrațiune
 4. Atestat de înscriere în registrul de populație
 5. Permis de muncă

1. Documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

 1. Carte de identitate pentru străini 
 2. Viză de reşedinţă aplicată în paşaport

1. Documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

1. permis de conducere și permis de conducere temporar
2. Viza tip I-B3_P-B3_LA-B2
3. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

 1. Carte de identitate eliberată cetăţenilor străini 
 2. Document care atestă stabilirea domiciliului în ţara de reşedinţă eliberat de Ministerul  de Interne local 
 3. Permis de reşedinţă temporară, acordat sub forma unei vize 
 4. Permis de rezidenţă permanentă
 1. Permis de ședere de tip card
 2. Permis de ședere electronic de tip card
 3. Permis de ședere permanentă
 4. Permis de ședere de scurtă durată
 1. Permis de ședere
 2. Extras individual de stare civilă cu datele personale
 3. Permisul de muncă
 4. Dovada de rezidență eliberată de primării
 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
 1. Carte de familie pentru persoanele căsătorite cu cetățeni libieni
 2. Viză de reședință
 3. Adeverință de reședință
 1. Pentru persoanele care au și cetățenia statelor menționate:
  a) pașaportul;
  b) cartea de identitate.
 2. Pentru străini:
  a) permisele de ședere eliberate de autoritățile pentru migrație (L, B, C);
  b) adeverințele eliberate de primăriile locului de reședință;
  c) cardurile de identitate eliberate de Ministerul Afacerilor Externe.
 1. Permis de ședere de tip card
 2. Permis de ședere electronic de tip card
 3. Permis de ședere permanentă
 4. Permis de ședere de scurtă durată
 5. Acreditare eliberată de Ministerul Afacerilor Externe lituanian sub formă de card pentru personalul diplomatic și tehnico-adminsitrativ al misiunii diplomatice și pentru angajații din Institutul European de Egalitate de Gen (Vilnius)
 1. Certificat de înregistrare pentru rezidență sub 5 ani (eliberat de către municipalitatea locului de reședință – primării/comune)
 2. Permis de ședere permanentă pentru rezidențe mai mari de 5 ani (eliberat de către Direcția imigrări/Ministerul Afacerilor Externe local)
 1. Carte de identitate pentru străini
 2. Permis de ședere temporară sub forma unui card
 3. Permis de ședere temporară sub forma unei vize aplicate în pașaport
 4. Permis de ședere permanentă sub forma unui card
 1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini
 2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local
 3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize
 4. Permis de rezidență permanentă
 1. Carte de identitate pentru străini
 2. Permis de ședere
 3. Viză de lungă ședere
 4. Viză de reședință
 5. Colant aplicat în pașaport care atestă reședința temporară
 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
 1. Certificat de rezidență
 1. Carte de reședință permanentă pentru cetățenii UE
 2. Carte de reședință temporară pentru cetățenii UE
 1. Colant/ştampilă aplicat(ă) în paşaport care atestă reşedinţa
 2. Colant/vinietă aplicat(ă) în paşaport privind dreptul de şedere
 3. Certificat de înregistrare
 4. Autorizaţie de muncă
 5. Document care atestă reşedinţa permanentă
 6. Document care atestă înregistrarea la autorităţile locale privind confirmarea şi stabilirea taxelor locale, respectiv adeverinţa de plată a impozitelor la autorităţile centrale sau locale
 7. Permis de conducere
 8. Document care conţine numărul naţional de asigurare
 9. Document care conţine numărul de asigurare medicală
 10. Contract de închiriere a locuinţei înregistrat la autorităţile locale
 11. Extras de cont bancar curent de la o bancă din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord
 12. Facturi de plată utilităţi în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord
 13. Scrisoare de confirmare a statutului Pre-Settled (EUSS Outcome Letter)
 14. Scrisoare de confirmare a statutului Settled (EUSS Outcome Letter)
 1. Ștampilă/ permis care atestă reședința 
 2. Ștampilă/ permis de muncă 
 3. Certificat de apartenență 
 4. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
 1. Permis de muncă 
 2. Certificat de reședință 
 3. Permis de intrare 
 4. Certificat eliberat unei persoane care aparține Insulelor Virgine 
 5. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

1. Permis de ședere
2. Orice document din care să rezulte că persoana respectivă locuiește în Gibraltar, contract de muncă, contract de închiriere
3. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

 1. Permis de ședere 
 2. Permis de muncă 
 3. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

1. Viză de lungă ședere
2. Permis de ședere
3. Autorizație de muncă
4. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

 1. Certificat emis de Turks și Caicos și Caicos Islander 
 2. Permis de ședere 
 3. Certificat de rezident permanent 
 4. Permis de muncă 
 5. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

1. Orice document din care să rezulte că persoana respective locuiește în Guernsey, contract de muncă, contract de închiriere
2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

 1. Permis de muncă 
 2. Orice document din care să rezulte că persoana respective locuiește în Insula Man,  contract de închiriere 
 3. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
 1. Orice document din care să rezulte că persoana respectivă locuiește în Insula Jersey,  contract de închiriere 
 2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
 1. Permis de ședere/carte de rezidență
 2. Carte națională de identitate (pentru deținătorii de dublă cetățenie – română și marocană)
 3. Carte de înregistrare (carte d’immatriculation)
 4. Recipisă de depunere a cererii de obținere/reînnoire a cărții de înregistrare (echivalentul certificatului de înregistrare)
 1. Carte de rezidență
 2. Carte/Titlu de sejur
 3. Carte de identitate (pentru deținătorii de dublă cetățenie – română și mauritaneză)
 1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini
 2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local
 3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize
 4. Permis de rezidență permanentă
 1. Atestat de reședință temporară
 2. Atestat de reședință permanentă
 3. Document unic de migrare
 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
 1. Permis de ședere
 2. Autorizație de muncă
 3. Viză de muncă
 1. Permis de ședere temporară
 1. Titlu de sejur
 2. Permis de conducere
 1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini
 2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local
 3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize
 4. Permis de rezidență permanentă
 1. Permisul de ședere temporară
 2. Permisul de ședere temporară și muncă
 3. Permisul de ședere permanentă
 4. Cartea de identitate pentru străini (pentru șederea permanentă)
 1. Permis de conducere
 2. Viză – un an
 3. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
 1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini
 2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local
 3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize
 4. Permis de rezidență permanentă
 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
 1. Permis de ședere

1. Documentele de reședință emise de către autoritățile locale
2. Conform pct. 1 şi 2 din notă

 1. Certificat de înregistrare a domiciliului (Bostedattest);
 2. Certificat de înregistrare a reședinței pentru cetățenii SEE (Registreringsbevis for EØS borgere);
 3. Certificat de înregistrare a reședinței permanente pentru cetățenii SEE (Varig Oppholdsbevis for EØS-borgere);
 4. Viză tip permis de ședere permanentă (Permanent oppholdstillatelse);
 5. Permis de conducere norvegian (Førerkort), cu mențiunea că documentul atestă reședința în Norvegia numai dacă titularul deține un pașaport românesc valabil cu menționarea domiciliului în străinătate și nu poate prezenta documentele menționate la punctele de la 1. la 4. sau pașaport norvegian valid, emis pe numele său.
 6. Contract de muncă (valid).
 1. Viză de rezidență sub forma unui colant aplicat în pașaport
 2. Permis de conducere
 3. Card de asigurare socială și medicală și de protecție socială, care include adresa de reședință a posesorului și numărul de referință al persoanei
 4. Notificare a autorităților/administrației pentru taxe/impozite
 5. Contract de închiriere a locuinței
 6. Factură de plată a utilităților
 7. Extract bancar care să includă și adresa persoanei
 8. Orice alte documente prevăzute de legislația locală (spre exemplu, facturi de utilități)

1. Documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

1. Permis de şedere (Verblijfstitel sau Verblifskaart)
2. Card eliberat de Ministerul olandez al Afacerilor Externe pentru persoanele cu statut privilegiat (Identiteitbewijs geprivilegieerden – Ministerie van Buitenlandse Zaken) 3. Extras internaţional al înregistrării persoanelor în registrul populaţiei eliberat de primărie (Publiekszaken, Extract from the register of population)
4. Extras (Uittreksel) înregistrare la primărie şi obţinere cod numeric propriu burgerservicenummer (BSN) (documentele conțin și specificarea adresei de reședință, woonadres, adresgegevens, verblijfplaats)
5. Paşaport sau carte de identitate olandeze, numai împreună cu documentul românesc valabil solicitat pentru exercitarea votului
6. Permis de conducere valabil, eliberat de autorităţile olandeze (Rijbewijs) 7. Poliţă de asigurare de sănătate, naţională, valabilă pentru anul în curs, emisă de o firmă de asigurare olandeză (Polis Verzekering)
8. Card de student, eliberat de universităţi din Olanda, valabil pentru anul în curs (Studentenkaart, Student card)
9. Abonament de transport, personalizat (cu fotografie) valabil pentru anul în curs (Persoonlijke OV chipkaart)

 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

1. Card de rezidenţă
2. Viză aplicată în paşaport

 1. Viză de lungă ședere acordată cetățenilor străini căsătoriți cu cetățeni palestinieni
 1. Card pentru persoane de origine pakistaneză
 1. Permis de rezidență permanentă
 2. Viză de lucru cu multiple intrări
 1. Carte de identitate pentru străini
 1. Document național de identitate (pentru persoane care dețin dublă cetățenie)
 2. Document național de identitate pentru străini (pentru persoane care dețin numai cetățenia străină)
 3. Adeverință privind rezidența temporară
 1. Carte de identitate pentru străini
 2. Carnet de străin
 1. Adeverință privind înregistrarea șederii cetățeanului UE
 2. Document care confirmă dreptul de ședere definitivă
 1. Permis de reședință permanentă
 2. Titlu de reședință
 3. Certificat de cetățean european
 4. Cetățenii români cu dublă cetățenie pot prezenta documentele de identitate eliberate de autoritățile locale (carte de identitate, pașaport, permis de conducere etc.) pentru a face dovada rezidenței pe teritoriul Republicii Portugheze.
 1. Carte de identitate pentru străini
 2. Colant privind reședința
 1.  Card de înregistrare pentru străini
 2. Certificat de înregistrare pentru străini
 3. Viză de lungă ședere (care conferă drept de ședere legal în Republica Coreea mai mare de 90 de zile)
 1. Permis de ședere pentru cetățenii străini
 2. Permis de reședință temporară pentru cetățenii străini
 3. Ștampilă aplicată în pașaport cu menționarea adresei de domiciliu și/sau a termenului de ședere
 4. Viză de lungă ședere
 5. Talon separat de viză de lungă ședere
 1. Viză aplicată în pașaport
 1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini
 2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local
 3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize
 4. Permis de rezidență permanentă
 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
 1. Carte de identitate pentru străini
 2. Permis de reședință
 3. Permis de ședere
 4. Permis de ședere special
 5. Carte verde
 6. Permis de muncă
 7. Certificat de înscriere sau de rezidență
 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
 1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini
 2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local
 3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize
 4. Permis de rezidență permanentă
 1. Carte de identitate pentru străini
 2. Permis de ședere permanentă aplicat în pașaport sub forma unui colant de viză
 3. Viză de ședere temporară aplicată în pașaport
 4. Adeverință care atestă adresa de domiciliu
 5. Permis de ședere kosovar
 1. Permis de ședere
 2. Viză de lungă ședere
 3. Autorizație de ședere
 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

1. Carte de identitate pentru rezidenți permanenți (National Registration Identity Card, NRIC)
2. Permis de angajat „Employment Pass”
3. Permis pentru antreprenori „Entre Pass”
4. Permis de angajat personalizat „Personalised Employment Pass”
5. Permis de muncă tip „S Pass”
6. Permis de muncă pentru lucrători străini „Work Permit for Foreign Worker” 7. Permis de muncă pentru lucrători domestici „Work permit for foreign domestic worker” 8. Permis de muncă pentru persoane care lucrează în localuri de divertisment „Work permit for performing artists”;
9. Permis de angajat pentru stagiar „Training Employment Pass”
10. Permis de muncă tip „Work Holiday Pass”
11. Permis de muncă pentru stagiar „Training work permiti;
12. Permis de muncă tip “Miscellaneous work pass”
13. Permis pentru studenți „Student Pass”
14. Permis de aparținător „Dependant’s pass”
15. Permis de vizită pe termen lung „Long term visit pass”
16. Permis diplomatic „Diplomatic Pass”

 1. Document de reședință
 2. Permis de ședere
 3. Viză de reședință aplicată în pașaport
 4. Permis de muncă
 1. Carte de identitate pentru străini
 2. Permis de reședință permanentă
 3. Adeverință de domiciliu
 1. Permis de ședere sub formă de carnet
 2. Permis de ședere permanentă sub formă de card
 3. Permis de ședere temporară sub formă de card
 4. Permis de ședere sub formă de viză
 5. Certificat de înregistrare a cetățeanului UE
 6. Adeverință de domiciliu
 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
 1. Certificat de înregistrare ca cetățean comunitar
 2. Adeverință de înregistrare în Registrul municipal
 3. Permis de conducere
 4. Card de sănătate
 5. Carnet de elev/student
 6. Documente care conțin NIE/numărul de identificare al străinului, respectiv:

a) carte de muncă,

b) certificat de persoană în căutarea unui loc de muncă,

c) certificat de înscriere la asigurările sociale.

 1. Viză de lungă ședere aplicată în pașaport
 1. Permis de reședință permanentă
 2. Permis de muncă
 3. Viză aplicată în pașaport, în perioadă de valabilitate, cu excepția vizei B1/B2
 4. Formular I-797 sau I-797A
 5. Permis de conducere
 6. ID-card
 1. Permis de conducere 
 2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

 1. Permis de ședere
 2. Permis pentru străinii de origine sudaneză
 3. Viză care atestă dreptul de ședere aplicată în pașaport

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

 1. Orice act emis de Agenţia de Taxe (Skatteverket), indiferent de forma şi titlul acestuia, prin care se demonstrează că titularul este înregistrat ca rezident în Suedia, respectiv deține un număr personal suedez
 2. Permis de conducere emis de autoritățile suedeze (deținerea unui permis de conducere emis de autoritățile statului de reședință pentru toate cazurile în care se recomandă folosirea permisului de conducere)
 3. Adeverinţă de înregistrare la Agenţia pentru Ocuparea în Muncă, împreună cu adeverinţă de deţinere a unui număr de coordonare suedez eliberat de Agenţia de Taxe
 4. Document emis de universitatea la care studiază – pentru studenţii care nu sunt înregistrați ca rezidenți și se află la studii pentru o perioadă mai mare de 3 luni şi mai mică sau egală cu 12 luni
 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
 1. Pașaport special eliberat cetățenilor străini
 2. Permis de ședere având forma unei vize aplicate în pașaport
 3. Permis de muncă
 4. Permis de conducere
 1. Permis de ședere permanentă
 2. Viză de lucru
 1. Permis de rezidență
 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
 1. Certificat de înregistrare a șederii
 1. Permis de ședere
 2. Viză aplicată în pașaport
 1. Permis de ședere
 2. Permis de muncă
 1. Adeverință eliberată de Serviciul pentru Migrație care confirmă dreptul de ședere
 2. Permis de ședere
 3. Viză de lungă ședere aplicată în pașaport
 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
 1. Permis de ședere temporară
 2. Permis de ședere permanentă
 3. Viză de lungă ședere
 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
 1. Card de domiciliu
 2. Card de înregistrare pentru cetățenii SEE
 3. Permis de ședere permanentă
 4. Permis de ședere
 5. Adeverință de stabilire a domiciliului
 6. Carte de identitate
 1. Carte de identitate pentru străini
 2. Carte de identitate provizorie
 1. Drept de ședere permanentă sub formă de viză aplicată în pașaport
 2. Drept de ședere temporară sub formă de viză aplicată în pașaport însoțit de un document care atestă adresa la care este înregistrată persoana
 1.  Documente de reședință emise de către autoritățile locale
 1. Carte de identitate pentru străini
 2. Viză de lungă ședere
 3. Dovadă privind domiciliul sau înregistrarea în Registrul unic de informare fiscală (RIF)
 1. Permis de ședere temporară
 2. Permis de ședere permanentă
 3. Viză aplicată în pașaport
 1. Viză aplicată în pașaport
 1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini
 2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local
 3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize
 4. Permis de rezidență permanentă
 1. Permis de rezidență
 2. Viză aplicată în pașaport
 3. Permis de ședere temporară
 4. Permis de ședere permanentă
 5. Permis de muncă temporar